Εγγραφές μαθητών στη Α' τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, οι εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2015-2016, γίνονται το χρονικό διάστημα από 2 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3, του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
  1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης, εάν υπάρχει εύκαιρο, αλλιώς αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το σχολείο. 
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σχόλια